bereikbaar ma tot vrij van 9 tot 12u


Disclaimer

DISCLAIMER

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze website is eigendom van BV Carobel-Romeyns.

Contactgegevens:
Carobel-Romeyns BV
Geraardsbergsestraat 43
9660 Brakel
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 0472.401.480.

2. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Uw toegang tot of het gebruik van deze site wordt beschouwd als uw uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik de site niet als u zich hiermee niet akkoord kan verklaren.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

4. EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van alle informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Carobel-Romeyns BV en haar partners en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BV Carobel-Romeyns. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Carobel-Romeyns BV of een derde te gebruiken.

5. GEEN GARANTIE OP VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID

De informatie die vermeld wordt op deze site of door partners aangeleverd wordt, is louter informatief, zonder enige verbintenis. Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site.
Evenmin wordt gegarandeerd dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt vrij is van computervirussen.

De informatie kan vanwege Carobel-Romeyns BV op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie geen enkele garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan regelmatige actualisering. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand.
De informatie is evenmin aangepast aan persoonlijke en/of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. De informatie is niet bindend voor BV Carobel-Romeyns, noch de regionale, noch de lokale overheden en/of rechtbanken en hoven, en vormen geen verklaring, waarborg of garantie dat de voornoemde overheden en/of rechtbanken en hoven het eens zullen zijn met deze informatie.

6. AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites maar Carobel-Romeyns BV draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. Deze links worden u louter informatief meegedeeld. Carobel Romeyns BV aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie verstrekt op externe websites, noch voor het beleid (zoals inzake privacy). Carobel-Romeyns BV staat tevens niet garant voor de veiligheid van websites waarnaar verwezen wordt en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van doorverwijzing van hyperlinks naar andere websites. Het instellen van links naar externe websites impliceert niet dat er sprake is van een goedkeuring van of een associatie, partnership of verband met de inrichtingen die deze website voorstellen.
In geen geval kan Carobel-Romeyns BV of haar partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kan Carobel-Romeyns BV aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot de bestuurders en de medewerkers van Carobel-Romeyns BV.
Indien en voor zover Carobel-Romeyns BV ondanks bovenstaande bepaling aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een bedrag van € 250.

7. COMMENTAREN EN COMMUNICATIE

Informatie die u aan Carobel-Romeyns BV bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, email of via welke weg dan ook) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Carobel-Romeyns BV zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden, noch zal ze aansprakelijk zijn voor het gebruik of de onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Carobel-Romeyns BV en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

8. PRIVACY

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden aan deze goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. U kan deze raadplegen op onze site.

9. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgische recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Oudenaarde, België.